Общо събрание на Яхтклуб „Черноморец Бургас“ 2021

Съобщение за свикване на Общо събрание

  УС взема Решение, съгласно чл. 21 от Устава на сдружението, за провеждане на Общо Събрание на Яхтклуб Черноморец Бургас” за 2021г., което да се проведе на 30.03.2021 г. от 18.00 часа в заседателната зала на ЯК Черноморец Бургас” в Пристанище Бургас, при следния дневен ред :

1./ Приемане на отчетен доклад за дейността на УС и КС на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“ за 2020год.

2./ Приемане на годишния финансов отчет на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“ за 2020год.

3./ Приемане на на бюджета за 2021год. на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“.

4./ Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.

5./ Освобождаване от длъжност членовете на Управителния и Контролния съвет на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“.

6./ Избор на нов Управителен и нов Контролен съдвет на „ЯХТКЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ – БУРГАС“.

7./ Разни.

Регистрацията на членовете физически лица и представителите на колективните членове започва в 18.00 часа на 30.03.2021 г. При липса на кворум, на основание чл. 22 от Устава, /ОС/ ще започне в 19.00 часа на същата дата и място и при същия дневен ред, независимо от представения брой членове.

   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ЯК „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *