ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

Съобщение за свикване на Общо събрание

  УС взема Решение, съгласно чл. 21 от Устава на сдружението, за провеждане на Общо Събрание на Яхтклуб Черноморец Бургас” за 2014г., което да се проведе на 01.03.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ЯК Черноморец Бургас” в Пристанище Бургас, при следния дневен ред :

  1. Отчетен доклад за дейността на клуба, на УС и на КС за 2013 година.
  2. Приемане годишния счетоводен отчет на клуба за 2013 година.
  3. Приемане бюджет на клуба за 2014 г. .
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет.
  5. Разни.

Регистрацията на членовете физически лица и представителите на колективните членове започва в 10.00 часа на 01.03.2014 г. При липса на кворум, на основание чл. 22 от Устава, /ОС/ ще започне в 12.00 часа на същата дата и място и при същия дневен ред, независимо от представения брой членове.

   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ЯК „ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС” 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *